In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

Akty prawne

Uncategorised

Śląska Izba Rolnicza logoŚląska Izba Rolnicza w Katowicach informuje, że w okręgu wyborczym nr 150 w Radzionkowie nie zarejestrowano kandydata ubiegającego się o członkostwo w Radzie Powiatowej Śląskiej Izby Rolniczej. Tym samym nie ma podstaw do przeprowadzenia wyborów w tym okręgu w dniu 31.05.2015 r.

Druki wniosków, innych dokumentów oraz wszelkie niezbędne informacje dotyczące procedur spraw załatwianych w Referacie Ochrony Środowiska można znaleźć na stronie  https://radzionkow.eboi.pl/ lub idąc na skróty, klikając w odpowiedni punkt poniżej.

Druki wniosków znajdują się na dole strony, pod opisem procedury.

Procedury z zakresu ochrony środowiska: 

Procedury w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 

Procedury w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi: 

Zaświadczenia o pracy na roli:

Decyzje z zakresu ochrony zwierząt domowych:

Decyzje w sprawach komunalnych:

 

obraz paragrafPoniżej przedstawiamy wykaz aktów prawnych z  zakresu ochrony środowiska.
Uchwały dotyczące ustawy śmieciowej:  

KLIKNIJ TUTAJ!

 

 

Pozostałe Uchwały Rady Miasta Radzionków: 
 • Uchwała w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radzionków w 2014 r. (U.RM.XLI.387.2014)
 • Uchwała w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków (XL/264/2006)
 • Uchwała Rady Miasta Radzionków nr XLIX/463/2014 z dnia 30 października 2014 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji dla osób fizycznych ze środków budżetu miasta na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska (U.RM.XLIX.463.2014)

 

Zarządzenia Burmistrza Miasta Radzionków: 
 • Zarządzenie Burmistrza Miasta Radzionków Nr 101/2015 z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia "Regulaminu przyznawania i rozliczania dotacji dla osób fizycznych ze środków budżetu miasta na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska" (Z.BM.2015.101)

 

Ustawy:
 • prawo ochrony środowiska
 • o  udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
 • o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie
 • o ochronie przyrody
 • o odpadach
 • o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
 • o opakowaniach i odpadach opakowaniowych
 • o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji
 • o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej
 • ustawa prawo geologiczne i górnicze
 • ustawa o odpadach wydobywczych
 • o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest
 • o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt
 • o ochronie zwierząt
 • o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
 • o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw
 • prawo wodne
 • o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
 • o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych
 • ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych
 • ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych
 Rozporządzenia: 
 • w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych
 • w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów
 • w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych
 • w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
 • w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
 • w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi
 • w sprawie katalogu odpadów
 • w sprawie warunków, w których uznaje się, że odpady nie są niebezpieczne
 • w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku
 • w sprawie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami i urządzeniami
 • w sprawie minimalnych wymagań dla stacji demontażu oraz sposobu demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji
 • w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami opakowaniowymi
 • w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest
 • w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest
 • w sprawie kryteriów oceny wystąpienia szkody w środowisku
 • w sprawie opłat za korzystanie ze środowisk
 • w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku
 • w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
 • sprawie sposobu przedkładania marszałkowi województwa informacji o występowaniu substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska
 • w sprawie warunków i zakresu dostępu do wojewódzkiej bazy informacji o korzystaniu ze środowiska
 • w sprawie wzoru oraz zawartości i układu publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
 • w sprawie stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew
 • w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
 • w sprawie warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych
 • w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt

 

Gmina Radzionków informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Więcej informacji na temat ciasteczek można znaleźć na stronie: Polityka prywatności.

Akceptuje ciasteczka na tej stronie.